بتن تقویت شده با الیاف فولاد (SFRC)

بتن تقویت شده با الیاف فولاد (SFRC)

بتن مسلح با الیاف فولاد (SFRC)

بتنی است که از سیمان های هیدرولیکی حاوی الیاف فولاد گسسته ریز و درشت و ناپیوسته ساخته شده است. در بتن مسلح با الیاف فولادی تنش ، فقط پس از شکستن الیاف فولاد یا خارج شدن از ماتریس سیمان از کار می افتد. که یک سطح شکستگی معمولی از SFRC را نشان می دهد.

ادامه مطلب
رئولوژی ( کارایی ) و کاربرد های بتن تقویت شده با الیاف

رئولوژی ( کارایی ) و کاربرد های بتن تقویت شده با الیاف

افزودن الیاف می تواند عملکرد مواد سیمانی را در حالت سخت شده بهبود بخشد. با ترکیب مخلوط بهینه شده و رئولوژی و کیفیت کنترل شده ، الیاف می توانند موثرتر شوند. طی سالهای گذشته در زمینه شبیه سازی جریان و رئولوژی بتن  الیافی پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. مشکلات اصلی مربوط به رفتار غیر نیوتنی تعلیق های الیاف (به عنوان مثال ، برش نازک به دلیل جهت گیری الیاف و ساختارهای ناشی از جریان محلی) و مشکلات در پیش بینی و اندازه گیری سهم های مختلف ، به عنوان مثال ، اثرات هیدرودینامیکی و تعامل مکانیکی است. رئولوژی بتن الیافی  و شبیه سازی جریان ابزاری عالی برای بهینه سازی بتن الیافی و پایه ای برای پیش بینی عملکرد ساختاری هستند.

ادامه مطلب
فن آوری ها در حال توسعه بتن الیافی

فن آوری ها در حال توسعه بتن الیافی

فن آوری ها در حال توسعه بتن الیافی

بتن های تقویت شده با الیاف طبیعی از لحاظ پیچیدگی تولید شده بسیار متفاوت هستند. رفتار الیاف نیز به میزان قابل توجهی متفاوت است. در کشورهای کمتر توسعه یافته ، از الیاف با حداقل رفتار استفاده می شود. در کشورهای پیشرفته تر ، از الیاف تفاله چوب استفاده می شود. این الیاف با یک فرآیند پیشرفته صنعتی استخراج شده اند که به طور قابل توجهی شخصیت الیاف را تغییر می دهد و آنها را برای استفاده های نهایی مناسب می کند.

ادامه مطلب
مبانی نظری توزیع حرارت در بتن حجیم

مبانی نظری توزیع حرارت در بتن حجیم

مطابق تعاریف موجود در استاندارد  ACI 207.1R  ، بتن حجيم بتني است كه نياز به تمهيدات ويژه اي براي كاهش دما داشته باشد . افزايش دما در بتن حجيم منجر به انبساط داخلي وترك خوردگي آن مي گردد ، از اين رو لزوم كنترل حرارت در آن احساس مي گردد . 

تحليل حرارتي حين اجرا به دلايل ذيل انجام مي گيرد :

1-   تعیین حداكثر دماي اجراي بتن جهت جلوگيري از ترك خوردگي

2-   محاسبات  سيستم پيش سرمايش و پس سرمايش .

3-   تعیین عرض بلوكها 

4-   تعیین ضخامت ليفت هاي بتن 

5-   تعیین فواصل زمانی بین اجرای دو لیفت  بتنی

6-   تعیین بهترین زمان آغاز اجرای بتن

7-   تعیین بهترین آرایش برای ابزار دقیق حرارتی 

ادامه مطلب