دوام و ترک خوردگی در بتن مسلح با الیاف فولاد

دوام و ترک خوردگی در بتن مسلح با الیاف فولاد

هیچ آزمون استانداردی برای ارزیابی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی مهار شده وجود ندارد. برای ارزیابی کارایی انواع و مقادیر مختلف الیاف ، یک روش آزمون مناسب لازم است. ASTM C 157 استفاده از یک نمونه منشوری بلند و طولانی برای اندازه گیری جمع شدگی آزاد را توصیه می کند. اگر فرض شود که طول نمونه بسیار بزرگتر از ابعاد سطح مقطع است ، پس مشاهده تغییر طول با زمان می تواند اندازه گیری انقباض یک بعدی را فراهم کند. اگر این نمونه منشور طولانی از کوچک شدن جلوگیری شود ، در این صورت تنش های کششی تک محوری تولید می شوند. اگر آزمایش جمع شدگی محدود شده به گونه ای انجام شود که اساساً تنش های کششی یک طرفه ایجاد شود ، پس چنین آزمایشی تا حدی شبیه آزمایش کشش تک محوره است.

ادامه مطلب