بتن تقویت شده با الیاف فولاد (SFRC)

بتن تقویت شده با الیاف فولاد (SFRC)

بتن مسلح با الیاف فولاد (SFRC)

بتنی است که از سیمان های هیدرولیکی حاوی الیاف فولاد گسسته ریز و درشت و ناپیوسته ساخته شده است. در بتن مسلح با الیاف فولادی تنش ، فقط پس از شکستن الیاف فولاد یا خارج شدن از ماتریس سیمان از کار می افتد. که یک سطح شکستگی معمولی از SFRC را نشان می دهد.

ادامه مطلب