فن آوری ها در حال توسعه بتن الیافی

فن آوری ها در حال توسعه بتن الیافی

فن آوری ها در حال توسعه بتن الیافی

بتن های تقویت شده با الیاف طبیعی از لحاظ پیچیدگی تولید شده بسیار متفاوت هستند. رفتار الیاف نیز به میزان قابل توجهی متفاوت است. در کشورهای کمتر توسعه یافته ، از الیاف با حداقل رفتار استفاده می شود. در کشورهای پیشرفته تر ، از الیاف تفاله چوب استفاده می شود. این الیاف با یک فرآیند پیشرفته صنعتی استخراج شده اند که به طور قابل توجهی شخصیت الیاف را تغییر می دهد و آنها را برای استفاده های نهایی مناسب می کند.

ادامه مطلب