رئولوژی ( کارایی ) و کاربرد های بتن تقویت شده با الیاف

رئولوژی ( کارایی ) و کاربرد های بتن تقویت شده با الیاف

افزودن الیاف می تواند عملکرد مواد سیمانی را در حالت سخت شده بهبود بخشد. با ترکیب مخلوط بهینه شده و رئولوژی و کیفیت کنترل شده ، الیاف می توانند موثرتر شوند. طی سالهای گذشته در زمینه شبیه سازی جریان و رئولوژی بتن  الیافی پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. مشکلات اصلی مربوط به رفتار غیر نیوتنی تعلیق های الیاف (به عنوان مثال ، برش نازک به دلیل جهت گیری الیاف و ساختارهای ناشی از جریان محلی) و مشکلات در پیش بینی و اندازه گیری سهم های مختلف ، به عنوان مثال ، اثرات هیدرودینامیکی و تعامل مکانیکی است. رئولوژی بتن الیافی  و شبیه سازی جریان ابزاری عالی برای بهینه سازی بتن الیافی و پایه ای برای پیش بینی عملکرد ساختاری هستند.

ادامه مطلب