الیاف پلی اتیلن (Polyethylene)

الیاف پلی اتیلن (Polyethylene)

الیاف پلی اتیلن (Polyethylene)

پلی اتیلن برای استفاده به عنوان تقویت کننده بتن  به صورت تک رشته با تغییر شکل سطح زگیل مانند در طول الیاف تولید شده است. این تغییر شکل ها برای بهبود اتصال مکانیکی در خمیر سیمان و ملات در نظر گرفته شده است. خصوصیات الیاف انتخاب شده در جدول 4.1 نشان داده شده است.

گزارش شده است که الیاف پلی اتیلن را می توان به راحتی در مخلوط های بتن در درصد حجمی تا 4 درصد با استفاده از تکنیک های معمول اختلاط پراکنده کرد .

همچنین از پلی اتیلن به صورت تفاله در مخلوط بتن استفاده شده است. در این کاربرد ، کاغذ ، شکل ظریف و نامنظمی از الیاف ، برای حفظ ریزهای سیمان با عمل به عنوان الیاف  عمل می کند و استفاده از آن به عنوان جایگزین استفاده از الیاف آزبست در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب