اثر عمق نمونه بر پراکندگی و جهت گیری الیاف

اثر عمق نمونه بر پراکندگی و جهت گیری الیاف

اثر عمق نمونه بر پراکندگی و جهت گیری الیاف

نمونه های پرتو با عمق های مختلف 25 ، 75 و 125 میلی متر برای بررسی تأثیر ضخامت نمونه بر پراکندگی و جهت گیری الیاف ریخته شدند. طول و عرض نمونه های تیر به ترتیب 405 و 75 میلی متر بود. مخلوط های یکپارچه سازی UHPC بررسی شده مخلوط WG-0%-2%  و WG-0.18%-2%بود. برای ارزیابی پراکندگی و جهت گیری الیاف از مقاطع عرضی برش خورده از وسط نمونه های تیر استفاده شد.

ادامه مطلب