مبانی نظری توزیع حرارت در بتن حجیم

مبانی نظری توزیع حرارت در بتن حجیم

مطابق تعاریف موجود در استاندارد  ACI 207.1R  ، بتن حجيم بتني است كه نياز به تمهيدات ويژه اي براي كاهش دما داشته باشد . افزايش دما در بتن حجيم منجر به انبساط داخلي وترك خوردگي آن مي گردد ، از اين رو لزوم كنترل حرارت در آن احساس مي گردد . 

تحليل حرارتي حين اجرا به دلايل ذيل انجام مي گيرد :

1-   تعیین حداكثر دماي اجراي بتن جهت جلوگيري از ترك خوردگي

2-   محاسبات  سيستم پيش سرمايش و پس سرمايش .

3-   تعیین عرض بلوكها 

4-   تعیین ضخامت ليفت هاي بتن 

5-   تعیین فواصل زمانی بین اجرای دو لیفت  بتنی

6-   تعیین بهترین زمان آغاز اجرای بتن

7-   تعیین بهترین آرایش برای ابزار دقیق حرارتی 

ادامه مطلب