عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه در طول زمان

عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه در طول زمان

عملکرد طولانی مدت بتن تقویت شده با الیاف شیشه

قرار گرفتن طولانی  بتن تقویت شده با الیاف شیشه(GFRC )در معرض  محیط های طبیعی آب و هوایی منجر به تغییر در خصوصیات مکانیکی می شود. علاوه بر این ، قرار گرفتن در معرض در چرخه  هوازدگی طبیعی (چرخه های رطوبت و دما) منجر به تغییرات ابعادی دوره ای می شود. 

اکثر کامپوزیت های GFRC که به صورت تجاری تولید می شوند ، در صورت قرار گرفتن در معرض محیط بیرونی ، مقاومت در برابر کشش و خمش و شکل پذیری را با افزایش سن تجربه می کنند. مقاومت کامپوزیتهای کاملاً پیر GFRC تا حدود 40 درصد مقاومت اولیه قبل از پیری کاهش می یابد. با این حال ، ظرفیت کرنش (شکل پذیری یا مقاومت) تا حدود 20 درصد از ظرفیت کرنش اولیه قبل از پیری کاهش می یابد. این افت در ظرفیت کرنش اغلب به عنوان تردی کامپوزیت شناخته می شود.

ادامه مطلب