الیاف اکریلیک (Acrylic)

الیاف اکریلیک (Acrylic)

الیاف اکریلیک (Acrylic)

الیاف اکریلیک حداقل 85 درصد وزن واحد آکریلونیتریل دارند. خصوصیات منتخب الیاف اکریلیک در جدول 4.1 نشان داده شده است. به طور کلی ، الیاف اکریلیک مورد استفاده در صنعت نساجی دارای مقاومت کششی از 30 تا 50 ksi (207 تا 345 MPa) هستند. با این حال ، الیاف اکریلیک با مقاومت بالا ، جایگزین الیاف آزبست در بسیاری از محصولات بتن مسلح با الیاف شده اند. این الیاف دارای مقاومت کششی تا 145 ksi (1000 مگاپاسکال) هستند .

ادامه مطلب