بتن مسلح با الیاف هیبرید

بتن مسلح با الیاف هیبرید

بتن مسلح با الیاف هیبرید

اگرچه به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است ، اما استفاده از دو یا چند نوع الیاف در همان مخلوط بتن امیدوار کننده تلقی می شود. تصمیم برای مخلوط کردن دو الیاف ممکن است براساس خصوصیاتی باشد که ممکن است به صورت جداگانه فراهم کنند یا صرفاً براساس اقتصاد است. بهبود قابل توجهی در پاسخ انحراف بار مشاهده شده است که فولاد را با الیاف پلی پروپیلن مخلوط می کند .

ادامه مطلب